Konkurs plastyczny pt. “Awantura o Skrzyszowską Maję”.

Zarząd Koła Pszczelarzy Skrzyszów zaprasza wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem “Awantura o Skrzyszowską Maję”. Pracę wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 17 września 2021 do 15 października 2021r.

 • Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać pracę plastyczną w dowolnym formacie przedstawiające jedno z następujących zagadnień:
  a) rola pszczoły w przyrodzie;
  b) zagrożeniach dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa;
  c) sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;
  d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.
 • Praca może być wykonana w dowolnej technice malarskiej rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace przestrzenne).
 • Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem oraz nazwą grupy przedszkolnej (jeśli dotyczy), imieniem i nazwiskiem jej autora. Do konkursu uczestnik indywidualny może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Do wysyłanej pracy należy dołączyć wypełniony prawidłowo i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu). Organizator prosi o nie przyklejanie formularza zgłoszeniowego do pracy plastycznej.
 • Formularz zgłoszeniowy zawierający także zgodę na przetwarzanie danych uczestnika Konkursu powinien być podpisany przez rodzica (opiekuna ustawowego) lub opiekuna prawnego dziecka.
 • Prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 17 września 2021 do 15 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora Konkursu:
  Koło Pszczelarzy Skrzyszów
  Łękawica 281a
  33-156 Skrzyszów
  Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Zachęcamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie.