Zasady przyjęć

Informacja o zasadach przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Skrzyszów

Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

I. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata  ( troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców;

4) niepełnosprawność obojga rodziców;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objecie kandydata piecza zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość punktów ( 10 punktów każdy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów :

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2), 3), 4), 5),orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127,poz 721 z późn. zmianami);

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zmianami).

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być składne w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna).

II. W drugim etapie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria, którym odpowiada określona liczba punktów:

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie), samotny rodzic (prawny opiekun) kandydata:

a/ pracują/e

b/ uczą/y się w trybie dziennym,

c/ prowadzą/i gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

jeżeli co najmniej jeden z w/w warunków jest spełniony – 15pkt;

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu – 10pkt;

3) tylko i wyłącznie jedno z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) kandydata:

a/ pracuje,

b/ uczy się w trybie dziennym,

c/ prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

jeżeli co najmniej jeden z w/w warunków jest spełniony – 5pkt;

4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny –  5pkt;

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

1/ oddzielne oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające zatrudnienie
w zakładzie pracy zawierające pełną nazwę zakładu pracy, adres, telefon;

2/ oświadczenia rodziców(prawnych opiekunów) zaświadczające o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

3/ zaświadczenie z uczelni, szkoły, o pobieraniu nauki w trybie dziennym;

4/ oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zawierające nazwę firmy, adres, telefon;

5/ oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), potwierdzające kontynuację edukacji przez rodzeństwo w przedszkolu;

6/ oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

Składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”