Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SZYNWAŁDZIE

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie jest placówką samorządową o charakterze wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym działającą w oparciu o Statut Przedszkola Publicznego w Szynwałdzie. Realizuje zadania wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze zgodnie z programem wychowania w przedszkolu wybranym przez nauczycieli w poszczególnych grupach.

 1. Do zadań przedszkola należy:
  – ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
  – kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości
  – rekompensowanie braków
  – wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody
  – rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej
  – przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.
 2. Przedszkole czynne jest przez dziesięć miesięcy w roku od 1 września – 30 czerwca i pięć w tygodniu w godz. 6:30 – 17:00.
 3. Tryb życia dzieci w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia poszczególnych grup wiekowych.

UCZĘSZCZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno uczęszczać do niego regularnie.
 2.  Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić jedynie z ważnych powodów jak: choroba dziecka, urlop rodziców, wyjazd do  sanatorium itp. o czym należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola
 3. Dziecko , które bez dostatecznego usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu powyżej 30 dni zostaje po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców wypisane z przedszkola.
 4. Opiekę nad wychowankami w drodze z domu do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub osoby przez nich upoważnione, zapewniający dziecku pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie rodzice składają wraz z „Kartą zgłoszenia do przedszkola” u dyrektora przedszkola.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo do:
  – otrzymywania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
  – otrzymywania informacji na temat działań wychowawczo – dydaktycznych zgłaszania do dyrektora uwag i wniosków dotyczących pracy przedszkola
  – odwołania się w sprawach spornych do Wójta Gminy Skrzyszów, a w sprawach pedagogicznych do Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie ul. Al. Solidarności 5 – 9.
  – otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty z tytułu żywienia za każdy dzień nieobecności dziecka.
 2. Rodzice zobowiązani są do :
  – uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych o charakterze wychowawczo- szkoleniowym oraz w zajęciach otwartych i uroczystościach
  – udzielania i odbierania informacji o dziecku
  – włączania się do prac przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych
  – regularnego uiszczania ustalonej odpłatności w terminie podanym na tablicy ogłoszeń.
  – zaopatrzenia dziecka w pantofle o antypoślizgowych spodach, piżamę w grupie dzieci korzystających z leżakowania, strój gimnastyczny.
  – dbania o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach i czynnościach samoobsługowych.
  – przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Samorządnym przedstawicielem rodziców jest Rada Rodziców, współpracująca z Dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, organem administracji samorządowej i oświatowej oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( DZU nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami).
 2. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi. W przypadku nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony nauczyciel.